Naam
Stichting Vrienden van het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium
Fiscaal nummer: 8081.69.300
Contactgevens: Eise Eisingastraat 3
8801 KE  FRANEKER
tel. 0517-393070
e-mail: info@planetarium-friesland.nl

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: Dhr. A.G. Schoute
Secretaris: Mevr. J.M.J. Schoute-Dirkx
Penningmeester: Dhr. J. Dijkstra

Beleidsplan
Gelden genereren door middel van donaties en schenkingen teneinde deze geldmiddelen beschikbaar te stellen aan het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium ten behoeve van projecten en activiteiten die de instandhouding en het uitbreiden van dit planetarium kunnen bevorderen. Tevens wordt steun en advies gegeven aan het planetarium indien dit bevorderlijk is om de doelstelling, t.w. instandhouding en uitbreiding, te bereiken.

Doelstelling
Ondersteunen van projecten ten bate van het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium en het uitdragen van de ideeën van dit Planetarium.

Activiteiten
Geldelijke bijdrage voor aanschaf en onderhoud instrumenten en andere voorzieningen van het K.E.E.P.
Het beleggen van een jaarlijkse vriendendag om de donateurs goed te informeren en betrokken te houden.

Beloningsbeleid
Alle functies zijn vrijwillige functies en kennen geen geldelijke beloning.

Financiële verantwoording
Jaarlijks opstellen van een financieel jaarverslag dat ter beschikking staat van belastingdienst en Kamer van Koophandel.
Financieel verslag 2018 (PDF)

Eise Eisingastraat 3
8801 KE Franeker
telefoon 0517 - 393 070
ANBI Gegevens
Vragen of opmerkingen?
info@planetarium-friesland.nl

Neem contact op